విత్తనాలు విత్తే విధానం, విత్తనాలు నాటే లోతు దూరం, ఉత్పతి, పెరుగుదల నెలలు

విత్తనాలు విత్తే విధానం, విత్తనాలు నాటే లోతు దూరం, ఉత్పతి, పెరుగుదల నెలలు

విత్తనాలు విత్తే విధానం, విత్తనాలు నాటే లోతు దూరం, ఉత్పతి, పెరుగుదల నెలలు

Seeds : Sowing Method, Depth, Sow Apart, Harvest Time

విత్తనాలు విత్తే విధానం, విత్తనాలు నాటే లోతు దూరం, ఉత్పతి, పెరుగుదల నెలలు

కూరగాయల పేరువిత్తనాలు లోతు,
నాటే దూరం (అంగుళాలు / అడుగులు)
విత్తే విధానం
ఉత్పతి
పెరుగుదల నెలలు
బీరకాయవిత్తనాలు 1 అంగుళాo లోతు లో నాటాలి


విత్తనాల మధ్య - 4 అంగుళాలు

వరుసల మధ్య - 18 అంగుళాలు
నేరుగా విత్తండి

45-50 రోజులు
ఆగస్టు-నవంబరు
కాకరకాయవిత్తనాలు 0.5 అంగుళాo లోతు లో నాటాలి

విత్తనాల మధ్య - 1 అడుగు

వరుసల మధ్య - 4 అడుగులు
నేరుగా విత్తండి

55-60 రోజులు
నవంబర్-జనవరి జూన్-జూలై
సొరకాయవిత్తనాలు 1 అంగుళాo లోతు లో నాటాలి

విత్తనాల మధ్య - 1 అడుగు

వరుసల మధ్య - 4 అడుగులు
నేరుగా విత్తండి

55-60 రోజులు
నవంబర్-జనవరి జూన్-జూలై
వంకాయవిత్తనాలు 0.5 అంగుళాo లోతు లో నాటాలి

విత్తనాల మధ్య - 2 అడుగులు

వరుసల మధ్య - 3 అడుగులు
మొలకెత్తిన తర్వాత మరోచోట నాటండి

65-80 రోజులు
జూన్-జూలై / అక్టోబర్-నవంబర్ / జనవరి-ఫిబ్రవరి
క్యాబేజీవిత్తనాలు 0.25 అంగుళాo లోతు లో నాటాలి

విత్తనాల మధ్య - 1 అడుగు

వరుసల మధ్య - 1.5 అడుగులు
మొలకెత్తిన తర్వాత మరోచోట నాటండి

90-100 రోజులు
జూన్-జూలై / అక్టోబర్-నవంబర్
కాప్సికంవిత్తనాలు 0.25-0.5 అంగుళాo లోతు లో నాటాలి

విత్తనాల మధ్య - 1.5 అడుగులు

వరుసల మధ్య - 1.5 అడుగులు
మొలకెత్తిన తర్వాత మరోచోట నాటండి

95-100 రోజులు
జూలై-ఆగస్టు / అక్టోబర్-నవంబర్ / జనవరి-ఫిబ్రవరి
క్యారెట్విత్తనాలు 0.25 అంగుళాo లోతు లో నాటాలి

విత్తనాల మధ్య - 2 అడుగులు

వరుసల మధ్య - 1.5 అడుగులు
నేరుగా విత్తండి

75-80 రోజులు
ఆగస్టు-నవంబరు
దోసకాయవిత్తనాలు 0.5 అంగుళాo లోతు లో నాటాలి

వరుసల మధ్య - 12 అంగుళాలు
నేరుగా విత్తండి

50-70 రోజులు
జూన్-జూలై / సెప్టెంబర్-అక్టోబర్ / డిసెంబర్-జనవరి
కాలీఫ్లవర్విత్తనాలు 0.5 అంగుళాo లోతు లో నాటాలి

విత్తనాల మధ్య - 2 అడుగులు

వరుసల మధ్య - 2 అడుగులు
మొలకెత్తిన తర్వాత మరోచోట నాటండి

120-125 రోజులు
జూన్-జూలై / ఆగస్టు-సెప్టెంబర్
బీన్స్విత్తనాలు 1-1.5 అంగుళాo లోతు లో నాటాలి

విత్తనాల మధ్య - 8 అంగుళాలు

వరుసల మధ్య - 18 అంగుళాలు
నేరుగా విత్తండి

45-50 రోజులు
సంవత్సరమంతా
బెండ కాయవిత్తనాలు 0.5 అంగుళాo లోతు లో నాటాలి

విత్తనాల మధ్య - 12 అంగుళాలు

వరుసల మధ్య - 18 అంగుళాలు
నేరుగా విత్తండి

45-50 రోజులు
జనవరి-ఫిబ్రవరి / మే-జూన్ / అక్టోబర్-డిసెంబర్
ఉల్లిపాయవిత్తనాలు 0.25 అంగుళాo లోతు లో నాటాలి

విత్తనాల మధ్య - 4 అడుగులు

వరుసల మధ్య - 6 అడుగులు
మొలకెత్తిన తర్వాత మరోచోట నాటండి

150-160 రోజులు
మార్చి-ఏప్రిల్ / మే-జూన్ / సెప్టెంబర్-అక్టోబర్
ముల్లంగివిత్తనాలు 0.5 అంగుళాo లోతు లో నాటాలి

విత్తనాల మధ్య - 2-3 అంగుళాలు

వరుసల మధ్య - 12 అంగుళాలు
నేరుగా విత్తండి

40-45 రోజులు
ఆధారపడి ఉంటుంది
టమాటోవిత్తనాలు 0.25 అంగుళాo లోతు లో నాటాలి

విత్తనాల మధ్య - 1 అడుగు

వరుసల మధ్య - 2.5 అడుగులు
మొలకెత్తిన తర్వాత మరోచోట నాటండి

110-115 రోజులు
జనవరి-ఫిబ్రవరి / జూన్-జూలై / అక్టోబర్-నవంబర్
బంగాళాదుంపవిత్తనాలు 4 అంగుళాలు లోతు లో నాటాలి

వరుసల మధ్య - 12-18 అంగుళాలు
నేరుగా విత్తండి

70-120 రోజులు
అక్టోబరు-డిసెంబరు
గుమ్మడికాయవిత్తనాలు 1 అంగుళాo లోతు లో నాటాలి

విత్తనాల మధ్య - 24-48 అంగుళాలు
నేరుగా విత్తండి

70-75 రోజులు
జూన్-జూలై / డిసెంబర్-జనవరి
పుచ్చకాయవిత్తనాలు 1 అంగుళాo లోతు లో నాటాలి

వరుసల మధ్య - 18-24 అంగుళాలు
నేరుగా విత్తండి

70-85 రోజులు
జనవరి-ఫిబ్రవరి / మార్చి-జూన్
మిరపకాయవిత్తనాలు 0.5 అంగుళాo లోతు లో నాటాలి

విత్తనాల మధ్య - 9 అంగుళాలు
మొలకెత్తిన తర్వాత మరోచోట నాటండి

100-120 రోజులు
నవంబర్-జనవరి / మే-జూన్
ఆకు కూరలువిత్తనాలు 0.5 అంగుళాo లోతు లో నాటాలి

విత్తనాల మధ్య - 2-6 అంగుళాలు
నేరుగా విత్తండి

45-60 రోజులు
ఆగస్టు-డిసెంబర్
మునగకాయవిత్తనాలు 0.5 అంగుళాo లోతు లో నాటాలి

విత్తనాల మధ్య - 2-6 అంగుళాలు
నేరుగా విత్తండి

6 నుండి 8 నెలలు
జూలై-సెప్టెంబర్ / ఏప్రిల్-మే